DELA

Under våren 2023 startades vår allra första Youth Advisory Board upp med målet att öka ungas inflytande och delaktighet i alla delar av vår organisation – för att unga vuxna ska få det stöd de behöver.

Vi är glada att ha med följande medlemmar i vårt Advisory Board:

Sarah Sallami

Sarah är 22 år och född och uppvuxen i Botkyrka. Hon har arbetat och engagerat sig inom den ideella sektorn sedan 2016 och arbetar idag på en demokratiplattform, samt samordnar Stiftelsen Mitt Alby. Hon har tidigare erfarenheter och kunskap inom områden som äldrevård, människor med funktionsvariationer, kriminalitet och riskzonsbeteende bland unga i utanförskap, både i storstaden och glesbygden. Sarah tror starkt på att stöd kommer i olika former, precis som människors olika behov. 

Hjärtefråga: Göra det enklare för människor i socialt utsatta områden att söka stöd, i synnerhet unga män med utländsk bakgrund – bryta machokulturen och könsstereotyperna som försvårar unga mäns psykiska lidande och skapar stigma kring att söka hjälp. 

My Petré

My är 24 år gammal från Helsingborg och har en kandidat i medie-och kommunikationsvetenskap med inriktning strategi, entreprenörskap och aktivism. My har lång erfarenhet av ungt engagemang, bland annat i hennes nuvarande roll som engagemangsutvecklare på Youth 2030 Movement, där hon fått möta tusentals ungdomar runt om i Sverige och tagit del av deras erfarenheter och utmaningar i vardagen. Genom workshopparna har hon samlat på sig kompetens om hur unga kan driva samskapande lösningar på olika problem. Detta är någonting hon nu vill förvalta genom rollen som advisory board medlem. 

Hjärtefråga: Ungdomsinflytande i allmänhet, i synnerhet för unga som står långt ifrån inflytande på grund av socioekonomiska parametrar, geografiska hinder och funktionsvariationer. 

Jonatan Lamy

Jonatan är 19 år gammal från Stockholm. I sin roll som vice ordförande för Sveriges Elevkårer får han arbeta med frågor kring psykisk ohälsa på policynivå. Jonathan är även utnämnd av regeringen till Specialpedagogiska skolmyndighetens insynsråd där han ur ett elevperspektiv får ta ställning till hur skolan ska arbeta för barn och unga med särskilda behov. 

Hjärtefråga: Vill bryta stigmat kring psykisk ohälsa och arbeta aktivt för att nå ut till och möta de grupper som verkligen behöver stöd och hjälp. Ge alla unga möjligheter att möta de besvär de kan ha i sin vardag!

Brendan R. Joseph

Brendan är 22 år och studerar läkarprogrammet vid Uppsala universitet. Han har länge haft intresse för volontärarbete och fick upp ögonen för frågor kring psykisk ohälsa då han var verksam i Röda Korsets Ungdomsförbunds stödchatt Jourhavande Kompis. Idag är han bland annat ordförande för Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala och vice förbundsordförande för Rädda Barnens Ungdomsförbund. Genom båda förbunden jobbar han med policy- och påverkansarbete, bland annat inom frågan om psykisk hälsa, men även antirasism och utbildning. Numera är han även förordnad som ersättande ledamot inom Barnrättsdelegationen vid Socialdepartementet.

Hjärtefråga: Sänka trösklarna och arbeta förebyggande med inriktning mot grupper i riskzon att erfara psykisk ohälsa, bland annat genom undervisning av psykisk ohälsa i skolan. 

Linnea Lidberg

Linnea är 25 år och studerar till socionom på Stockholms universitet med målsättning att bli kurator då hon brinner för skolelever och psykisk hälsa. Hon vill med sina livserfarenheter och kunskaper om socialt arbete från sin utbildning bidra till att driva arbetet för att främja psykisk hälsa och nå ut till fler unga vuxna i god tid. 

Hjärtefråga: Skapa tillgänglighet för skolelever att söka stöd i ett samhälle där skolan utbildar elever kring psykisk ohälsa – att flera elever får möjlighet till individuella samtal med skolkuratorer för främjandet av det psykiska välmåendet, såväl som det fysiska.